ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (8 noiembrie) [1]

Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul, deschide dvera și dă obişnuita binecuvântare din faţa Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării de mai sus, diaconul, monahul sau mireanul, va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile începătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori),

Slavă..., Şi acum...

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de faţă, zice:

Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi slava, a Tatălui şi a Fiului și a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu va fi preot de faţă, diaconul, monahul sau mireanul, va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umilinţă:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...,

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi – lucrul mâinilor Tale, şi numele Tău chemăm.

Şi acum...,

al Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

SIMBOLUL CREDINŢEI

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara si S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Şi S-a înălţat la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui;

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă..., Şi acum...

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veac. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineaţa mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! (de trei ori).

Şi îndată se cântă, pe glasul al 4-lea:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul Sfinţilor Arhangheli, glasul al 4-lea:

Mai-marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste oștile puterilor de sus (de două ori).

Slavă..., Şi acum...,

al Născătoarei-Învierii,

acelaşi glas:

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi luând, prin care înviind pe cel întâi-zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Apoi: Doamne, miluieşte (de trei ori). Slavă..., Şi acum...

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă întru totul de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile-de-tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele şi Icoasele

Alcătuire a Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

Condacul 1

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail şi Gavriil, să-i lăudăm noi toţi, iubitorii de prăznuire, care suntem acoperiţi cu aripile amândurora şi din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim; unuia strigând: Bucură-te, slujitorule al legii, iar altuia zicând: Bucură-te, îngere al harului!

Icosul 1

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor, întru tăcerea minții, ca o a doua lumină din Lumina Cea dintâi; de aceea, bucurându-ne, laude de acest fel aducem ție:

Bucură-te, făptură a Minţii Care a făcut lumea;

Bucură-te, revărsarea Luminii celei mai înainte de lumină;

Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;

Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;

Bucură-te, Duh înfocat şi nematerial după asemănarea lui Dumnezeu;

Bucură-te, fiinţă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, al cerului apărător de foc;

Bucură-te, căpetenia oştii celei nematerialnice;

Bucură-te, luminătorule al cetelor celor recunoscătoare;

Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulțumitor;

Bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit;

Bucură-te, cel prin care satana s-a surpat;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 2

Pe îngerii cei nemulţumitori văzându-i trufindu-se şi din cerul cel înfocat căzând, o, dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulţumitor stând, ai strigat: «Să stăm bine şi să luăm aminte», cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2

Părtaş te-ai arătat, Gavriile, al cunoştinţelor celor ascunse şi al tainelor Celui Preaînalt, făcând cunoscute mai înainte cele ce aveau să fie şi bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le. Pentru aceasta, cu dragoste mă sârguiesc a-ţi cânta acestea:

Bucură-te, văzător al Luminii celei necunoscute;

Bucură-te, părtaş al tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, de departe văzător al sfaturilor Lui de taină;

Bucură-te, vestitor de cele negrăite ale lui Dumnezeu;

Bucură-te, că străluceşti cu mintea în ştiinţa cea ascunsă;

Bucură-te, că întru această ştiinţă înveţi pe faţă pe oameni;

Bucură-te, slujitor al bunelor vestiri dumnezeieşti;

Bucură-te, vestitor al lucrurilor celor îmbucurătoare;

Bucură-te, arătarea multor taine mai înainte nearătate;

Bucură-te, cunoaşterea neîncetată a celor viitoare;

Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria;

Bucură-te, cel prin care întristarea a fost îndepărtată;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 3

Prorocului Daniel mai mult decât tuturor prorocilor i-ai arătat taina cea neobişnuită a venirii celei înfricoşătoare şi a iconomiei lui Hristos, preamare Gavriile; şi pe el l-ai înţelepţit a cânta cu bucurie, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat şi pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine; pentru care laud puterea ta, zicând:

Bucură-te, cel ce eşti mai puternic decât focul;

Bucură-te, cel ce eşti mai ascuţit decât văpaia;

Bucură-te, cel ce ai înecat oștile egiptenilor;

Bucură-te, cel ce ai învins cetele canaanenilor;

Bucură-te, că pe Moise şi pe Aaron i-ai întărit;

Bucură-te, că pe Iosua al lui Navi îndrăzneţ l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce deodată oştirea asirienilor ai tăiat;

Bucură-te, cel ce pe Sihon al amoreilor l-ai lovit;

Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului;

Bucură-te, pază a trupului marelui Moise;

Bucură-te, cel prin care se pierd cei răucredincioşi;

Bucură-te, cel prin care drept-credincioşii se înalţă;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 4

Mihaile, căpetenie a îngerilor, prin rugăciunile tale cere de la Dumnezeu, ca să vieţuim în chip virtuos noi, cei ce săvârşim cu dragoste cinstitul tău praznic şi ne învredniceşte ca, sporind întru desăvârşire, împreună cu tine să-I aducem lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Venit-ai de la Cel Preaînalt, Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei şi lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunii lor; pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credinţă:

Bucură-te, aducătorule al veştilor bune;

Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucuria naşterii;

Bucură-te, cel ce eşti rodire dată de Dumnezeu celor neroditori;

Bucură-te, naştere plăcută lui Dumnezeu, a celor fără de copii;

Bucură-te, că lui Ioachim i-ai vestit naştere cinstită;

Bucură-te, că fericitei Ana i-ai dat odraslă pântecelui;

Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nenaşterii de prunci;

Bucură-te, cel care mai înainte vesteşti darul celor ce se nasc;

Bucură-te, laudă a multor părinţi;

Bucură-te, mângâierea mamelor celor bune;

Bucură-te, cel prin care creşte neamul omenesc;

Bucură-te, cel prin care naşterea mai înainte se vesteşte;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 5

Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Doamna lumii, venind în templul Domnului, trimis ai fost, o, Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească şi tot­deauna ai ridicat-o spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Pe strămoşii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o, Mihaile, iar poporului iudeilor pururea i-ai fost înaintemergător; de aceea, unele ca acestea grăiesc ţie:

Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat;

Bucură-te, cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut;

Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit;

Bucură-te, străină mângâiere a Agarei celei ce plângea;

Bucură-te, stâlp în chip de foc, ce călăuzeai pe Israel;

Bucură-te, norul cel aurit, care pe popor în cale îl acopereai;

Bucură-te, cel ce pe cei întâi-născuţi ai evreilor i-ai păzit;

Bucură-te, cel ce pe cei întâi-născuţi ai egiptenilor i-ai omorât;

Bucură-te, laudă strălucită a iudeilor;

Bucură-te, îngrădire tare a Legii;

Bucură-te, că pe popor din Egipt l-ai scos;

Bucură-te, că pe el la pământ bun l-ai adus;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 6

Când S-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea şi mijlocirea ta, mare Mihaile, pe aceasta lui Moise a descoperit-o şi l-a învăţat să cânte: Aliluia!

Icosul 6

Lui Zaharia celui sfinţit, care odinioară în templul lui Dumnezeu cerea scăpare şi mântuire pentru popor, i-ai vestit, o, Gavriile, naşterea dumnezeiescului Înaintemergător. De aceea, de bunele tale vestiri spăimântându-mă, strig:

Bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri preaminunate;

Bucură-te, cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat;

Bucură-te, grăire îmbucurătoare a lui Zaharia;

Bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta;

Bucură-te, că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit;

Bucură-te, că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai numit;

Bucură-te, cel ce ai propovăduit pe predicatorul pocăinţei;

Bucură-te, trâmbiţa cea tare glăsuitoare despre sfeşnicul luminii;

Bucură-te, grăire despre începerea harului;

Bucură-te, vestirea zorilor zilei;

Bucură-te, semnul mântuirii oamenilor;

Bucură-te, mărturia Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 7

Dumnezeu Cuvântul, vrând a Se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ţie, o, Gavriile, a încredinţat-o şi slujitor al acesteia te-a ales pe tine; iar tu, cugetând în sineţi la minunea aceasta, cântai: Aliluia!

Icosul 7

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat, Mihaile arhanghele, aratându-te preamărit şi luminat, cu chip dumnezeiesc, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat; de aceea strig ţie:

Bucură-te, stingerea focului celui nepotolit;

Bucură-te, aţâţarea văpăii celei pururea vii;

Bucură-te, scăparea tinerilor feciori;

Bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate;

Bucură-te, că tu, cu înfăţişarea ta, pe tiranul l-ai înfricoşat;

Bucură-te, că tu pe Daniel prorocul l-ai împuternicit;

Bucură-te, cel ce l-ai răpit pe Avacum prorocul;

Bucură-te, că pe el în grabă l-ai dus la Babilon;

Bucură-te, biruinţa cea tare a lui Ghedeon;

Bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madiam;

Bucură-te, cel prin care se întăresc credincioşii conducători;

Bucură-te, cel prin care se înfricoşează tiranii;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 8

Străină minune văzându-te pe tine Valaam vrăjitorul, şi mai apoi, David prorocul, ţie, o, fericite Mihaile, degrabă căzându-ţi înainte, s-au închinat: unul de frică încremenind, iar celălalt lui Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul 8

Ca un purtător de fulger, atotstrălucitor şi întru totul bucuros ai venit către cea plină de har, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta şi eu, bucurându-mă, cu ale tale cuvinte te fericesc pe tine, zicând:

Bucură-te, vestitor al bucuriei celei nesfârşite;

Bucură-te, dezlegător al blestemului celui de demult;

Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut;

Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate;

Bucură-te, înalt lămuritor al întrupării Cuvântului;

Bucură-te, mărit cunoscător de taină al pogorârii lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce bucurându-te, i-ai zis celei pline de har: «Bucură-te»;

Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu «Bucură-te» toată întristarea;

Bucură-te, stea care ai vestit Soarele;

Bucură-te, luminătorule care ne-ai arătat lumina cea neapro­piată;

Bucură-te, cel prin care lumea s-a luminat;

Bucură-te, cel prin care întunericul s-a alungat;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 9

Naşterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau, Gavriile, bucurându-te; şi la închinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasă, i-ai călăuzit şi pe toţi i-ai înţelepţit a cânta Celui născut: Aliluia!

Icosul 9

Puternic apărător al Testamentului celui Nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină şi ajutător mare eşti pururea popoarelor creştine, de multe nevoi scăpându-le şi îndemnându-le a cânta ție:

Bucură-te, zid de apărare al poporului celui nou;

Bucură-te, tăria neamurilor creştine;

Bucură-te, cel ce pe Apostoli de multe ori i-ai întărit;

Bucură-te, cel ce pe Mucenici tari i-ai făcut;

Bucură-te, că pe Petru din legături şi din temniţă l-ai eliberat;

Bucură-te, că tu pe Irod îndată l-ai omorât;

Bucură-te, al Bisericii păzitor neînvins;

Bucură-te, cel ce eşti asupra ereticilor secure cu două tăişuri;

Bucură-te, întărire puternică a Cuvioşilor;

Bucură-te, sprijin luminat al Ierarhilor;

Bucură-te, cel prin care se răspândeşte credinţa;

Bucură-te, cel prin care se micşorează rătăcirea;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 10

Sfârşitul a toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbiţa cea mai de pe urmă vei trâmbiţa, după care morţii din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea Judecătorului Celui nepărtinitor, strigând împreună cu tine cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Numele tău, o, Gavriile, purtătorule de lumină, arată luminat înălţimea rânduielii tale, că, după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat întru cuviinţă slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omul; de aceea, cu laude te fericim:

Bucură-te, cel prin care logodnicul în taină s-a învăţat;

Bucură-te, cel prin care Fecioara de acesta a fost luată;

Bucură-te, cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus;

Bucură-te, cel ce ai vestit lumii mântuirea;

Bucură-te, că lui Iosif logodnicul i-ai descoperit taina;

Bucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat;

Bucură-te, cel ce pe Hristos din Egipt înapoi L-ai chemat;

Bucură-te, cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret;

Bucură-te, cel ce pe credincioşii magi, taina i-ai învăţat;

Bucură-te, că pe ei de Irod i-ai scăpat;

Bucură-te, cel prin care Iisus a fost păzit;
Bucură-te, cel prin care Irod a fost luat în râs;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 11

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de Viaţă, şezând îmbrăcat în alb şi ca fulgerul strălucind, Gavriile, Învierea lui Hristos ai binevestit-o femeilor, strigând lor: «Nu plângeţi», şi înălţând cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Făclie eşti lumii, Mihaile arhanghele, luminând minţile credincioşilor şi povăţuindu-le către cunoştinţa cea dumnezeiască şi către mântuire, strălucind şi izbăvind de răutăţile amăgitorului pe toţi cei care strigă:

Bucură-te, apărător al tuturor credincioşilor;

Bucură-te, izvor a multe feluri de minuni;

Bucură-te, neîmpuţinată tămăduire a bolnavilor;

Bucură-te, grabnică scăpare a celor din robie;

Bucură-te, cel ce ai apărat Mănăstirea Dohiarului;

Bucură-te, că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor;

Bucură-te, scăparea tânărului celui afundat în mare;

Bucură-te, arătarea aurului celui ascuns;

Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă;

Bucură-te, cel ce pe apă faci minuni;

Bucură-te, înfrumusețătorul bisericilor închinate ție;

Bucură-te, ocrotitor al acestui sfânt locaş;

Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii!

Condacul 12

Har dumnezeiesc dăruieşte celor ce prăznuiesc cu dragoste ziua soborului tău, Mihaile, iar celor ce te cheamă pe tine la ieşirea lor din viaţă arată-te ajutător şi, mai ales, păzeşte-ne pe noi, cei ce în biserica ta strigăm: Aliluia!

Icosul 12

De la tine, o, dumnezeiescule Gavriile, învăţând noi a cânta laude de bucurie întrupării lui Dumnezeu, mulţumiri îți aducern, cu dor îți cântăm ca unui bun vestitor şi, lăudându-te, aşa îţi strigăm:

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, păzitor al celor asupriţi;

Bucură-te, bogăţie nefurată a săracilor;

Bucură-te, liman de mântuire al celor ce înoată;

Bucură-te, armă preaputernică a cârmuitorilor credincioşi;

Bucură-te, lauda preaslăvită a preoţilor evlavioşi;

Bucură-te, întăritor al sfintelor mănăstiri;

Bucură-te, cârmaci minunat al corăbiilor;

Bucură-te, apărător al celor ce te cinstesc;

Bucură-te, călăuzitor al sufletelor către cămara Mirelui Hristos;

Bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioşilor;

Bucură-te, bună povăţuire a călugărilor;

Bucură-te, Gavriile, îngere al harului!

Condacul 13

O, dumnezeieştilor Arhangheli, Mihaile şi Gavriile, care staţi lângă Tronul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca pe banul văduvei primindu-le, de gheenă izbăviţi-ne pe noi, ca împreună cu voi să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.

După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, acesta rosteşte ectenia întreită, după care face otpustul obişnuit.

În lipsa preotului, după rugăciunea către Maica Domnului, zicem:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi! Amin ![1] Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012, pp. 22-62.